Contact

There is a mandatory field
Telephone is a required field
For any question call:
079-5722960

Contracts Law

Contracts Law

כל התקשרות בין אנשים או בין שתי צדדים שמגדירה מהם החובות והזכויות לכל אחד מהצדדים הינה חוזה. חוזה יכול להיות בכתב ויכול להיות בעל פה, ורק הצדדים החתומים קובעים מה יהיה בו.(יש לכל מי שחותם על החוזה חופש בחירה האם לחתום על חוזה או לא )אבל מרגע שהחוזה נחתם הוא מחייב את הצדדים . למעט חריגים.(כגון דיני עבודה שחלק מהם הינם חוקים קוגנטים אשר לא ניתן להתנות אליהם.
התערבות בחוזים ע”י בית המשפט , תיעשה רק במקרים חריגים, כך למשל ,מקרים של חוסר כשרות משפטית של אחד הצדדים לחוזה או טעות והטעיה סעיפים 14-15 לחוק בחוזים .
דיני החוזים מוסדרים בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973. בדיני חוזים ניתן הראות איך צריך להיראות משא ומתן לפני כריתת החוזה סעיף 12 לחוק תום לב בעת המשא ומתן לקראת החתימה על החוזה ואיזה דברים חשובים להכניס לחוזה למשל ברכישת נכס יש רשימה שמכונה רשימת עציוני שבו קבע בית המשט איזה נקודות חובה להכניס לחוזה ומה ניתן להשלים גם בשלב מאוחר יותר, כמו כן דיני החוזים מסדרים את השלב ביצוע החוזה סעיף 39 לחוק(משא ומתן בעת קיום החוזה ).
בנוסף קיים חוק הקובע כיצד יש לפצות את אחד הצדדים במקרה של הפרת החוזה על ידי מי מהצדדים , מה המנגנון אשר דרכו נתבע את מפר החוזה? חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 .
ישנם כמה סוגי פיצוים: א. פיצוי קיום - פיצוי הקיום הינם אינטרס שכאשר ביהמ"ש צריך לשאוף להעמידו את הצד הנפגע במצב שבו היה לו קוים החוזה, על פי סעיף 10 לחוק . 
ב. פיצוי הסתמכות פיצויי הסתמכות (שלילי) – פיצוי על החזר הוצאות. פיצויים שהוציא הנפגע בהסתמך על זה שיהיה חוזה .

משרדנו עוסק בין היתר בדיני חוזים באופן כללי, למשרדנו ניסיון רב בעריכה של חוזים בין אם מדובר בחוזים של מכירת מקרקעין ובין אם מדובר בחוזים בין שתי צדדים בעולם העסקי .
כמו כן משרדנו עורך חוזים מורכבים הנוגעים לשתי בעלי אינטרסים מנוגדים או יותר מזה .
משרדנו מתמחה בעריכת חוזים אם תנאי מתלה ותנאי מפסיק וחובת תום הלב בעת כריתת החוזה ובעת קיום החוזה, אכיפת החוזה ופיצוי במידה ויש הפרת חוזה .

חשוב לזכור חוזה שנכתב בצורה נכונה ובנויה בצורה נכונה יכולה למנוע הרבה מאוד מחלוקות והוצאות משפטיות מיותרות והרבה מאוד עוגמת נפש בהמשך .
ולכן חשוב מאוד לקחת עו"ד עם ניסיון בכדי לערוך את החוזה .

Contact