Contact

There is a mandatory field
Telephone is a required field
For any question call:
079-5722960

המחוזי: אפשר להפוך חברה ציבורית לפרטית גם בהסדר

המחוזי: אפשר להפוך חברה ציבורית לפרטית גם בהסדר

שופטת קבעה כי אמנם במתווים החלופיים של הצעת רכש מלאה או מיזוג יש מנגנונים להגנה על בעלי מניות המיעוט, אך גם הליך ההסדר מספק.

בהחלטה עקרונית שניתנה לאחרונה במחלקה הכלכלית שבבית המשפט המחוזי בתל אביב קבעה השופטת רות רונן כי בהחלט אפשר להפוך חברה ציבורית לפרטית באמצעות הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, חלף שימוש במנגנונים של הצעת רכש מלאה או מיזוג. בהחלטה נקבע כי אמנם שני המתווים האחרים כוללים שורת הגנות על בעלי מניות המיעוט שלא קיימות בהליך ההסדר, אבל די בכך שהוא נעשה תחת פיקוח בית המשפט וכפוף לאישורו כדי לספק לבעלי המניות הגנה ראויה.
ההחלטה ניתנה בעקבות בקשה שהגישה חברת "תמדא" לכינוס אספות נושים ובעלי מניות לצורך אישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות. ההסדר שהציעה הוא שבעלת השליטה בחברה "איפקס הנפקות" תרכוש את מלוא המניות המוחזקות כיום בידי הציבור תמורת חמש אגורות למניה, וכך תהפוך את החברה מחברה ציבורית לחברה פרטית.
החברה טענה כי מדובר בהסדר מיטיב עם החברה ועם בעלי מניות המיעוט: לחברה הוא יחסוך הוצאות הנובעות מהיותה חברה ציבורית, ולבעלי המניות הוא יספק תמורה כנגד המניות שלא יקבלו אם החברה תיכנס לפירוק נוכח מצבה הכלכלי הקשה.
השופטת רות רונן נדרשה למעשה להכריע בשאלה אם אפשר להשתמש בהסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות לצורך הפיכת חברה ציבורית לפרטית כתחליף למנגנונים האחרים הקבועים בחוק, דוגמת הצעת רכש מלאה או מיזוג.
השופטת ציינה בהקשר זה כי אמנם בשני המנגנונים האמורים נקבעה שורת הוראות שנועדו להגן על זכויות בעלי מניות המיעוט ולוודא שהרכישה לא פוגעת בהם או מקפחת אותם, מה שלא קיים במתווה לפי סעיף 350 לחוק. ואולם, היא מצאה כי די בכך שההסדר נערך בפיקוח בית המשפט ובאישורו כדי לשמש תחליף ראוי להגנות הראויות. במילים אחרות, נקבע שהמעורבות של בית המשפט למעשה מאזנת את היעדרם של מגנוני ההגנה המפורשים המצויים במתווים האחרים.
עם זאת, השופטת הדגישה כי על בית המשפט לוודא שהוא אכן מגן על בעלי המניות. לשם כך, עליו לדרוש במסגרת ההליך את מלוא המידע הרלוונטי שיאפשר לו לבחון האם ההסדר המוצע הוגן כלפיהם. כמו כן נקבע כי יש להטיל על חברה שדורשת מהלך של רכישת מניות נטל כבד להוכיח שההסדר ראוי, ויש להקפיד על סטנדרט ביקורת מחמיר של הגינות מלאה.
בסיכומו של עניין השופטת קבעה כי אין לשלול את האפשרות של חברה להשתמש במנגנון ההסדר כדי להפוך מציבורית לפרטית, וזאת נוכח מנגנון ההגנה המצוי בעצם מעורבותו של בית המשפט. עם זאת, חשוב שבית המשפט ידרוש נתונים מלאים ומפורטים על ההסדר ועל התמורה שמוצעת לבעלי מניות המיעוט כדי שיוכל להבטיח שההסדר אכן הוגן כלפיהם.
לגופו של המקרה הנוכחי, השופטת קבעה כי לא הוצג בפניה המידע המלא כאמור. כך, החברה לא הציגה החלטה של דירקטוריון בנוגע להסדר, לא הובהר כיצד נקבע מחיר המניה ומהו מצבה הכלכלי של החברה לאשורו.
לפיכך נקבע כי בשלב זה, וכל עוד לא הוצג החומר הרלוונטי, לא ניתן לאשר את בקשת החברה לכינוס בעלי המניות לצורך דיון בהסדר. השופטת ביקשה מהחברה להודיע בתוך 30 יום כיצד היא מעוניינת להתקדם.

  • לקריאת פסק הדין המלא – לחצו כאן
  • הכתבה בשיתוף אתר המשפט הישראלי פסקדין
  • ב"כ החברה: עו"ד תשובה
  • ב"כ הממונה על חדלות פירעון מחוז תל-אביב: עו"ד עטרון
  • ב"כ הרשות לניירות ערך תל-אביב: עו"ד ויינבאום
  • הכותב לא ייצג בתיק
  • ynet הוא שותף באתר פסקדין
Contact